Original Angus Burger

Crispy on the outside, juicy on the inside and seasoned with salt, a classic munch with one slight difference, they are 100% Organic. Try with one of our internationally inspired sauces.
 • Trọng lượng: 310 g
 • Thành Phần: Stacked high with avocado, pepper Jack, red onion, roasted jalapeños, tomato & pickles
  • Energy 280 Cal DI* 14 %
  • Protein 28 g DI* 56 %
  • Fat 9 g DI* 12 %
  • Sat Fat 2 g DI* 10 %
  • Carbs 14 g DI* 5 %
  *DI: Recommended Daily Intake (Khẩu Phần Ăn Hàng Ngày Tham Khảo) là mức tiêu thụ hàng ngày của một chất dinh dưỡng / mức đủ để đáp ứng các yêu cầu của một người khỏe mạnh được chuyên gia khuyến nghị.
 • Thành phần lưu ý: Soy, Milk, Gluten
 • VND
 • Extra Patty +VND
 • Extra Cheese +VND
 • Order Now